2 Columns Right Sidebar Template

Template เรื่มต้นของ GCSS แบบ 2 คอลัมน์โดยมี Sidebar อยู่ด้านขวา

<main class="rightsidebar [wide] clear"> <article class=content> ..... </article> <aside class=sidebar> ..... </aside> </main>

ข้อสังเกตุนะครับ เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแถบข้างจากซ้ายเป็นขวาได้โดยการเปลี่ยน class จาก leftsidebar เป็น rightsidebar เท่านั้น

หากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของคอลัมน์สามารถทำได้ โดยการใส่คลาส wide ลงไปด้วย จะทำให้แถบข้างมีขนาดกว้างขึ้น

.rightsidebar { padding-right: 220px; } .rightsidebar > .sidebar { margin-right: -220px; width: 220px; }

หรือกำหนดขนาดของแถบข้างด้วยตัวเอง โดยใช้คำสั่ง CSS ด้านบน โดยระบุขนาดที่ต้องการ (220px) ให้ตรงกันทั้ง 3 รายการ (margin-left เป็นค่าติดลบ)